Pardavimo sutartis

 1. Šios pardavimo sutarties nuostatos ir sąlygos (toliau – „Sutartis“) taikomos „UAB Hansab“ (reg. Kodas 111510685 ), oficiali būstinė adresu Savanorių pr. 180a, Vilnius , (toliau – „Paslaugos teikėjas“) parduodant prekes su sąlyga, kad tarp šalių nesudaryta jokia kita atitinkamų prekių pardavimo sutartis. Asmuo, kuris įsigyja prekes iš Pardavėjo, turi būti toliau Sutartyje vadinamas Pirkėju.
 2. Prekių įsigijimo kaina nurodoma sąskaitoje faktūroje, išduotoje Pardavėjo pardavus prekes, arba kitame Pardavėjo Pirkėjui išduotame dokumente. Pirkėjas sumoka prekių įsigijimo kainą kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, pridėtu prie įsigijimo kainos.
 3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti įsigijimo kainą pervesdamas pinigus į banko sąskaitą, nurodytą Pardavėjo išduotoje sąskaitoje faktūroje, suėjus sąskaitoje faktūroje nurodytam mokėjimo terminui.
 4. Jei Pirkėjas nesumoka prekių įsigijimo kainos, Pardavėjas turi teisę reikalauti Pirkėją sumokėti 0,15 proc. (nulis kablelis penkiolika procento) delspinigių nuo vėluojamos sumos už kiekvieną dieną, viršijančią mokėjimo terminą.
 5. Pardavėjas turi perduoti prekes Pirkėjui po sąskaitos faktūros apmokėjimo arba prieš tai pagal šalių susitarimą.
 6. Prekių nuosavybė Pirkėjui pereina tik tada, kai visa įsigijimo kaina sumokama į Pardavėjo banko sąskaitą.
 7. Atsitiktinio sunaikinimo, pablogėjimo ir prekių praradimo riziką Pardavėjas turi perduoti Pirkėjui kartu su prekių nuosavybe. Jei pagal susitarimą Pardavėjas įsipareigoja pristatyti (inter alia, transportuoti) prekes Pirkėjui, nurodyta rizika turi būti perduota Pirkėjui iškraunant prekes sutartoje vietoje.
 8. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas apžiūrėti gautas prekes ir pranešti Pardavėjui apie atrastus defektus pateikdamas išsamų aprašymą raštu vėliausiai per tris darbo dienas nuo prekių gavimo. Jei Pirkėjas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Pirkėjas netenka teisės pasikliauti prekių defektais, kurie buvo arba galėjo būti pastebimi Pirkėjo gavus prekes.
 9. Pirkėjas įsipareigoja pranešti Pardavėjui apie defektus, kurių Pirkėjas galėjo nepastebėti priėmęs prekes kartu su išsamiu aprašymu raštu vėliausiai per tris (3) darbo dienas nuo aptikimo. Jei Pirkėjas nesilaiko šio nurodyto įsipareigojimo, jis netenka teisės pasikliauti defektais.
 10. Pardavėjo arba gamintojo garantija taikoma prekėms su sąlyga, jei Pardavėjas išdavė garantijos nuostatas ir sąlygas, taikomas prekėms, kai jos buvo parduotos Pirkėjui. Garantija turi būti taikoma tik pagal garantijos nuostatas ir sąlygas.
 11. Sutartis turi galioti iki tol, kol bus visiškai įvykdyti šalių įsipareigojimai. Sutarties pakeitimai turi galioti tik tada, jei juos pasirašė teisėti arba įgalioti šalių atstovai.
 12. Kilus  neapibrėžtiems šioje Sutartyje klausimams,  taikomi Lietuvos respublikos įstatymų nuostatai. Jei ginčų atveju nebus prieita prie susitarimo, jie bus sprendžiami Vilniuje Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.