PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 • Paslaugų teikimo sutarties nuostatos ir sąlygos taikomos „UAB Hansab“ (reg. Kodas 111510685 ), oficiali būstinė adresu Savanorių pr. 180a, Vilnius , (toliau – „Paslaugos teikėjas“) tiekiamoms paslaugoms (be kita ko, priežiūros, remonto, įdiegimo ar kitų darbų paslaugoms), , jei šalys nesudarė jokios kitos sutarties dėl atitinkamų paslaugų teikimo. Asmuo, kuriam suteikiama paslauga, toliau Sutartyje nurodomas kaip „Užsakovas“.
 • Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų turinys bus apibrėžtas Paslaugos teikėjo už paslaugą išrašytoje sąskaitoje faktūroje arba kitame dokumente, kurį Paslaugos teikėjas pateiks Užsakovui. Paslaugos mastą Paslaugos teikėjas apibrėš pateikdamas pilną paslaugos aprašymą.
 • Jei šalys nesutarė kitaip, paslaugų teikimo laiką ir vietą bei kitą su paslaugos suteikimu susijusią informaciją apibrėš Paslaugos teikėjas.
 • Paslaugos teikėjo suteikiamos paslaugos kaina bus nurodyta Paslaugos teikėjo už paslaugą išrašytoje sąskaitoje faktūroje arba kitame dokumente, kurį Paslaugos teikėjas pateiks Užsakovui. Paslaugos kainą Užsakovas turės apmokėti kartu su į ją įskaitytu pridėtinės vertės mokesčiu.
 • Užsakovas privalės pervesti už paslaugos suteikimą išrašytą sumą į sąskaitoje faktūroje Paslaugos teikėjo nurodytą banko sąskaitą vėliausiai iki sąskaitoje faktūroje nurodytos datos.
 • Jei Užsakovas laiku neapmokės paslaugų teikimo mokesčio, Paslaugos teikėjas iš Užsakovo už kiekvieną dieną po mokėjimo galutinio termino turės teisę reikalauti 0,15 % (nulis sveikųjų penkiolika šimtųjų procento) delspinigių nuo esamos sumos.
 • Jei paslaugos teikimas, be kita ko, apima ir Paslaugos teikėjo Užsakovui atliekamą įrangos arba priedų pristatymą ir sumontavimą, tokiam įrangos ir priedų pristatymui taikomos Paslaugos teikėjo pardavimo sutarties nuostatos ir sąlygos.
 • Paslaugos teikėjas Užsakovui suteikia paslaugą po sąskaitos faktūros apmokėjimo arba prieš tai šalims susitarus.
 • Užsakovas privalo bendradarbiauti su Paslaugos teikėju, suteikti reikiamą prieigą bei leisti atlikti konfigūravimo darbus (be kita ko, prie sistemų ir įrangos, kurioms teikiama paslauga), kad Paslaugos teikėjas galėtų efektyviai suteikti paslaugą. Nuotolinių sprendimų įgyvendinimui Užsakovas Paslaugos teikėjui suteikia prieigą prie atitinkamų kompiuterinių sistemų.
 • Paslaugų teikimo metu Paslaugos teikėjas vadovausis susijusiomis gairėmis ir instrukcijomis bei geriausia šiuo metu turima praktika ir sukauptomis žiniomis
 • Iš karto po paslaugų suteikimo Užsakovas turi įvertinti darbo kokybę, įrangos darbinę būklę ir kitas su paslaugos teikimu susijusias aplinkybes, taip pat raštiškai vėliausiai per tris (3) darbo dienas po paslaugų suteikimo pranešti Paslaugos teikėjui apie aptiktus defektus ir kitus skundus, kartu pateikdamas išsamų aprašymą. Jei Užsakovas neatliks šio įsipareigojimo, Užsakovas praras teisę reikšti pretenzijas dėl defektų, atsiradusių paslaugų teikimo metu.
 • Užsakovas raštiškai vėliausiai per tris (3) darbo dienas po aptikimo turės pranešti Paslaugos teikėjui apie defektus ar aplinkybes, kurių Užsakovas negalėjo aptikti po paslaugų suteikimo, kartu pateikdamas detalų aprašymą. Jei Užsakovas neatliks šio nurodyto įsipareigojimo, Užsakovas praras teisę reikšti pretenzijas dėl tokio defekto ar aplinkybės.
 • Paslaugos teikėjo atsakomybė teikiant paslaugas yra apribota tiesiogine žala. Didžiausia Paslaugos teikėjo galimai mokama suma už žalą apskaičiuojama triskart padauginus Užsakovo Paslaugos teikėjui sumokėtą sumą už paslaugos teikimą.
 • Sutartis galios, kol šalys pilnai įgyvendins savo įsipareigojimus. Sutarties pakeitimai galios tik tuo atveju, jei bus pasirašyti šalių teisiškai įgaliotų arba įgaliotojų atstovų.
 • Jei klausimas neapibrėžiamas Sutartyje, taikomi Lietuvos respublikos įstatymų nuostatai. Jei ginčų atveju nebus prieita prie susitarimo, jie bus sprendžiami Vilniuje Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 •  
 •